Konkurs z marką GUENO

Konkurs z marką GUENO Sleep

Z okazji zbliżających się Świąt oraz nadchodzącego Nowego Roku chcieliśmy podziękować naszym klientom za zaufanie, którym nas obdarzyli wybierając materac lub łóżko w naszej firmie. Po raz pierwszy Expert Snu przygotował konkurs w którym do wygrania jest kołdra i poduszka marki GUENO Sleep z antyalergicznej kolekcji Bamboo.

Jak wziąć udział w konkursie?

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Znajdź post na naszym Facebooku lub Instagramie.

Zrób zdjęcie swojej sypialni i pokaż, jak materac lub łóżko kupione w Expert Snu wkomponowały się w wygląd Twojej sypialni.

W dniach 01-10.12.2021r. udostępnij zdjęcie na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie i oznacz nas:

Obserwuj nasze profile i czekaj na wynik konkursu!

Liczymy na pozytywne i pełne miłości zdjęcia, na których pokażecie nam swoją codzienność z naszymi produktami.

Kolekcja Bamboo GUENO

Nagroda

Spośród wszystkich udostępnień oraz oznaczeń wybierzemy jedną osobę, która zostanie nagrodzona kołdrą całoroczną 135x200cm oraz poduszką 50x70cm z kolekcji Bamboo marki GUENO Sleep o łącznej wartości 324zł.

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 10.12.2021 do godziny 23.59!

Regulamin konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej aranżacji z wykorzystaniem łóżka i/lub materaca zakupionych w salonie stacjonarnym Expert Snu lub na www.expertsnu.pl. Konkurs odbywa się w mediach społecznościowych - w serwisie Facebook.com oraz Instagram.com w okresie od 19.11.2021 (od godziny publikacji posta konkursowego) do 10.12.2021. do 23:59, na warunkach oraz zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Expert Snu, ul. Hanasiewicza 6a, 35-103 Rzeszów, zwany dalej "Organizatorem".

3. Konkurs prowadzony jest przez administratorów fanpage’a Expert Snu w serwisie Facebook.com i Instagram.com.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, pod rygorem dyskwalifikacji. Zgoda rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich uczestniczących w konkursie powinna obejmować również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

5. Uczestnikami konkursu muszą być klienci, którzy dokonywali zakup materaca bądź łóżka w ciągu ostatnich 4 lat w sklepie online www.expertsnu.pl lub sklepach stacjonarnych Expert Snu (lista sklepów dostępna jest pod tym linkiem https://expertsnu.pl/nasze-sklepy).

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie biorą udział zgłoszenia dodane jedynie od momentu opublikowania posta w dn. 01.12.2021. do 10.12.2021. do godz. 23:59.

2. Zgłoszenia do Konkursu uczestnicy dodają w formie postów na własnych tablicach we wskazanych mediach społecznościowych, gdzie warunkiem koniecznym jest ustawienie widoczności posta jako publiczny oraz aktywne oznaczenie sklepu Expert Snu w opisie do zdjęcia.

3. Przedmiotem zdjęcia konkursowego jest własna aranżacja dotycząca codziennego wykorzystania produktów (łóżka i/lub materaca) zakupionych w salonie stacjonarnym Expert Snu lub na www.expertsnu.pl, pod tytułem Expert Snu w moim domu.

4. Poprzez opublikowanie zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego zgłoszenie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, nie narusza dobrych obyczajów, nie zawiera treści wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących, a uczestnik Konkursu jest jego autorem i ma prawo do zgłoszenia go do Konkursu. Treści niezgodne z powyższym zapisem nie będą dopuszczane do Konkursu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy nagród zostaną wyłonieni przez Jury Konkursowe tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Organizator maksymalnie po 5 dniach od zakończenia Konkursu opublikuje wyniki Konkursu.

3. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać wiadomość prywatną na fanpage Organizatora, zawierającą dane niezbędne do weryfikacji dokonanego zakupu materaca bądź łóżka (imię, nazwisko) w ostatnich 4 latach w sklepie internetowym www.expertsnu.pl lub w jednym z salonów stacjonarnych oraz niezbędnych danych potrzebnych do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail).

§ 5. Nagrody

1. W trakcie trwania Konkursu zostanie przyznana nagroda w postaci: poduszka GUENO SLEEP Bamboo 50x70cm + kołdra całoroczna GUENO SLEEP Bamboo 135x200cm.

2. Nagrody Konkursowe zostaną przesłane zwycięzcom na podany w wiadomości prywatnej adres.

3. Nagrody Konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Klauzula informacyjna dotycząca administrowania danymi osobowymi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, z tym że poprzez pojęcie wykonania umowy należy rozumieć udział w konkursie zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy podporządkowują się postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b. ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

c. nieprawidłowości rejestracji wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub sprzętu i oprogramowania Uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania / zrealizowania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych lub zmiany danych Zwycięzcy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie jakichkolwiek warunków uczestnictwa w konkursie, a brak zmiany regulaminu powodowałby znaczne utrudnienia w przeprowadzeniu konkursu. Uczestnik konkursu – jeśli nie akceptuje zmian może się wycofać z konkursu przesyłając rezygnację administratorowi fanpage-a.

6. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników Konkursu oraz użytkowników serwisu Facebook, którzy oddają swoje głosy w Konkursie jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie serwis Facebook. Informacje, o których mowa powyżej, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu. Organizator ponosi odpowiedzialność i zwalnia Serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności, za wszelkie szkody i koszty wynikające z reklamacji dotyczących Konkursu, upublicznianiem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook.

7. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu nie przekroczy wartości nagrody w Konkursie.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania go na fanapage’u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.com oraz Instagram.com.

Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EXPERT DANIEL SOŁTYS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Niebylec 110, 38-114 Niebylec, NIP: 8191575269, REGON: 180382393 oraz adres poczty elektronicznej: salon@expertsnu.pl

2. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

związanych z realizacją podpisanej z Panią /Panem umowy

związanych z dochodzeniem ewentualnie roszczeń, odszkodowań,

udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

udzielenia odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: niezbędność do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować od przetwarzania danych przez określony czas, okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych żądania sprostowania sowich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przewarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy tez na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

10. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.